Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola MegaMocni

ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, Gdańsk

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 punkt ( Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004r. ze zm.)

Spis treści

 1. I. Postanowienia ogólne
 2. II. Cele i zadania Przedszkola
 3. III. Organy Przedszkola
 4. IV. Organizacja Przedszkola
 5. V. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
 6. VI. Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola
 7. VII. Wychowankowie Przedszkola
 8. VIII. Rodzice
 9. IX. Źródła finansowania
 10. X. Postanowienia końcowe

I

Postanowienia ogólne

1. Niepubliczne Przedszkole MegaMocni ma siedzibę w Gdańsku ul. prof. .Andruszkiewicza 5, zwanym dalej "Przedszkolem".

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Gdańsku dnia18-09-2012 pod nr 0000433387 Wydział VII Gospodarczy KRS.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Gdańsku.

4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Stogi

80-806 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5


5. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego Przedszkole z nazwą określoną w pkt. 2.

6. Przedszkole stosuje obowiązujące go postanowienia Karty Nauczyciela wymienione w art. 91 b ust. 2 pkt. 2 powoływanej K.N. a mianowicie : art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 51,art.63, art. 75-85.

7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 8 z dnia 08.09.2014r.

9. Ilekroć w statucie lub wydanych na jego podstawie regulaminach mowa jest o Rodzicach, należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka.

II

Cele i zadania Przedszkola

1.Celem Przedszkola jest:

a)opieka, wychowanie i uczenie dzieci w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa,

b)z poszanowaniem faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną osobowością i posiada

c)prawo do indywidualnego rozwoju,

d)zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego

e)rozwoju.

f)udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i logopedycznej w ramach konsultacji ze specjalistami z w/w dziedzin

2.Do zadań Przedszkola należą:

a)budzenie wrażliwości emocjonalnej dzieci,

b)zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka,

c)kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec

d)życia,

e)przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych, sprawiedliwości, miłości, prawdy, dobra,

f)piękna w codziennym przebywaniu,

g)stwarzanie warunków do pielęgnacji zmysłów dziecka, rozwoju myślenia, uczuć, woli,

h)działania, twórczości, kształtowania poczucia własnej wartości przez wspólne przebywanie i zabawę,

i)czuwanie nad rozwojem dziecka i bieżące informowanie Rodziców o jego przebiegu,

j)współdziałanie z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

k)przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej- osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

III

Organy Przedszkola

1.Organami Przedszkola są:

a)Zarząd Stowarzyszenia,

b)Dyrektor Przedszkola,

c)Rada Pedagogiczna.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu oraz

Dyrektor Przedszkola.

3.Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)określanie strategii rozwoju Przedszkola.

b)zapewnienie organizacyjnych i finansowych warunków dla funkcjonowania Przedszkola,

c)podejmowanie ostatecznych decyzji finansowych i personalnych oraz kluczowych decyzji

d)związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,

e)ustalanie budżetu Przedszkola,

f)ustalanie wysokości czesnego i wpisowego oraz stawki żywieniowej,

g)ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia wykonujących swoje obowiązki w Przedszkolu,

h)zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami,

i)udzielanie nagród i kar pracownikom,

j)kontrola nad dysponowaniem środkami finansowymi Przedszkola,

k)zawieranie i rozwiązywanie umów z prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do Przedszkola.

4.Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

a)kierowanie działalnością Przedszkola,

b)reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,

c)nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola,

d)dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola w ramach ustalonych limitów i

e)odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników,

g)zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i Przedszkola,

h)zawieranie umów ubezpieczenia NNW wychowanków Przedszkola,

i)wspieranie sprawnej komunikacji pomiędzy organami Przedszkola,

j)prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)zawieranie i rozwiązywanie umów z prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do Przedszkola.

5.Do zadań Dyrektora Pedagogicznego należy: nie rozdzielajmy tutaj na pedagogicznego, niech te podpunkty będą w pkt 4.

a)sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b)prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)opieka nad awansem zawodowym i okresową oceną nauczycieli,

d)wybór programu nauczania uchwałą Rady Pedagogicznej,

e)opracowywanie rocznego planu pracy uchwałą Rady Pedagogicznej,

6.Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

a)wybór programu nauczania,

b)opracowywanie rocznego planu pracy,

c)przygotowywanie harmonogramu świąt i uroczystości oraz rytmu pracy w danym roku szkolnym,

7.Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulaminy uchwalane wspólnie przez Organy Przedszkola.

8.Organy Przedszkola obowiązane są współdziałać ze sobą w dobrej wierze w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

IV

Organizacja Przedszkola

1.Przedszkole w ciągu tygodnia jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00.

2.Przedszkole w ciągu roku jest czynne przez 12 miesięcy kalendarzowych, przy czym w jednym z miesięcy jest dwutygodniowa przerwa urlopowa podczas której na terenie przedszkola są dokonywane niezbędne prace konserwatorsko-remontowe .

3.Dyrektor Przedszkola po wyrażeniu zgody organu prowadzącego może zmienić: skrócić lub wydłużyć tygodniowy czas pracy przedszkola.

4.W okresie ferii szkolnych przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.

5.Czas przerwy wakacyjnej ustala Dyrektor Przedszkola po wyrażeniu zgody organu prowadzącego.

6.Przedszkole prowadzi działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

7.Godzina zajęć w Przedszkolu wynosi 60 minut.

8.Czas pracy Przedszkola wynosi 12 godzin, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej ,w godzinach 8.00-13.00 .

9.Zajęcia dodatkowe trwają:

a)u dzieci w wieku 3–4 lat — ok. 15 min.

b)u dzieci w wieku 5 lat — ok. 30 min.

10.W Przedszkolu są 2 oddziały oddziałów dla dzieci od 2,5 do 5 lat, przy czym grupę mogą tworzyć dzieci w różnym wieku.

11.Liczba oddziałów może być zwiększona lub zmniejszona, w zależności od potrzeb środowiska lokalnego.

12.Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 16.

13.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka pokrywają rodzice.

14.Dopuszcza się łączenie grup wiekowych .

15.Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

16.Nauczyciel w swojej pracy może być wspierany przez rodziców, stażystów, praktykantów i wolontariuszy.

17.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Dyrektor Przedszkola.

18.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia dzieci, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

19.Zatwierdzony przez organ prowadzący ramowy rozkład dnia zostaje podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej i określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

20.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

21.W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

22.W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola.

23.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

24.Dziecko może uczestniczyć na zajęciach religii, jeżeli w Przedszkolu w ramach zajęć organizuje się naukę religii. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje (określone w odrębnych przepisach) bądź osoba duchowna pod warunkiem zapisu minimum 10 dzieci na zajęcia.

V

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechności i dostępności.

2.Kwalifikacje dzieci odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

3.Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

4.Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie "Formularza zgłoszeniowego" i złożenie jej w podanym terminie oraz zawarcie umowy.

5.Stowarzyszenie ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola:

a)na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;

b)uchwałą Rady Pedagogicznej w przypadku, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały inne możliwości oddziaływań wychowawczych;

c)w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc;

d)gdy rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty);

e)gdy rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;

6.Od decyzji Zarządu przysługuje Rodzicowi prawo odwołania.

VI

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola

1.Organ prowadzący Przedszkole zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej:

a)Dyrektora Przedszkola,

b)nauczycieli,

c)pomoce nauczycielskie lub nauczycieli wspomagających,

d)innych pracowników.

2.Liczbę pracowników ustala Zarząd w zależności od ilości dzieci oraz potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3.Nauczyciele są zatrudniani na podstawie umów o pracę i podlegają kodeksowi pracy.

4.Szczegółowe zasady zatrudnienia określa regulamin pracy.

5.Pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu mają prawo do:

a)rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego,

b)poszanowania godności osobistej.

6.Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu mają ponadto prawo do:

a)wyboru programu nauczania

b)decydowania o doborze środków i metod uczenia i wychowywania,

c)uczestniczenia w radach szkoleniowych

d)przeprowadzania awansu zawodowego

7.Obowiązki nauczyciela w Przedszkolu to:

1)sporządzanie miesięcznych i rocznych planów pracy, sprawozdań z pracy opiekuńczo –wychowawczej na I i II semestr .

2)organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w powierzonej grupie,

3)dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, stosowanie wszystkich obowiązujących w przedszkolu procedur bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim

4)stosowanie kodeksu etyki i innych wewnętrznych regulaminów

4)współpracowanie z Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych: tworzenie systemów motywacyjnych i kontraktów zachowań

5) dokonywanie systematycznych obserwacji dziecka i przedstawianie rodzicom ich wyników w postaci konsultacji indywidualnych wg ustalonego w planie nadzoru grafiku

6) organizowanie warsztatów plastycznych dla rodziców i dzieci, konkursów,spotkań

7) reprezentowanie placówki w zewnętrznych konkursach

8)poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków,

9)otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości i potrzeb,

10)dbanie o rozwój własny, w szczególności poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, warsztatach i innych formach kształcenia oraz comiesięcznych radach pedagogicznych,

11)w razie potrzeby, współpraca w pracy dydaktyczno-wychowawczej, z psychologiem, lekarzem lub innymi specjalistami,

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy – dziennika zajęć, zeszytu obserwacji pedagogicznych,

13)oddziaływanie własnym przykładem,

14)dbanie o estetykę pomieszczeń,

15)tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji dzieci,

16)realizacja zaleceń organu prowadzącego odnośnie kwestii organizacyjnych

i porządkowych,

17)realizacja zaleceń organu nadzoru pedagogicznego odnośnie kwestii pedagogicznych

18)przygotowanie i podawanie dzieciom posiłków i napojów

19)dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach Przedszkola

8.Obowiązki pomocy nauczycielskiej lub nauczyciela wspomagającego:

a)współpraca z nauczycielem w czasie zajęć w Przedszkolu,

b)otaczanie dzieci opieką od chwili powierzenia nad nimi opieki przez Rodziców do chwili

c)powierzenia ich opiece nauczyciela,

d)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

e)przygotowywanie i podawanie dzieciom posiłków i napojów.

f) dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach Przedszkola,

7)w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzenie zajęć dydaktycznych

9.Każdy z pracowników Przedszkola zobowiązany jest świadczyć osobistą opiekę nad dzieckiem.

VII

Wychowankowie Przedszkola

1.Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy do Przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo i gdy nauczyciel prowadzący daną grupę stwierdzi, że dziecko osiągnęło gotowość przedszkolną.

2.Dla dzieci 5-letnich realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne.

3.Dopuszcza się możliwość przyjęcia do Przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w porozumieniu z poradnią specjalistyczną, pod warunkiem istnienia możliwości włączenia do grupy dzieci zdrowych, które są potwierdzone opinią lub orzeczeniem z poradni.

5.Wychowanek Przedszkola ma prawo do:

a)akceptacji takim jaki jest,

b)poszanowania jego potrzeb i własnego tempa rozwoju,

c)ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

d)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,

e)szacunku i tolerancji ze strony wszystkich pracowników Przedszkola,

f)wyrażania swych emocji, jednak w taki sposób aby nie zagrażało to bezpieczeństwu innych dzieci poczucia wolności,

g)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej i fizycznej,

h)warunków dla rozwijania samodzielności,

i)aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,

j)zabawy,

k)wypoczynku,

l)zdrowego jedzenia i napojów.

6.Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice .Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

VIII

Rodzice

1.Rodzice mają prawo aktywnego uczestniczenia w życiu Przedszkola i Stowarzyszenia.

2.Rodzice mają prawo do:

a)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju,

b)uczestnictwa w zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych z nauczycielem,

c)udziału w uroczystościach przedszkolnych,

d)obecności w Przedszkolu w okresie adaptacyjnym oraz w innych okresach po uzgodnieniu tego z nauczycielem,

e)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola,

3.Rodzice obowiązani są:

a)uiścić wpisowe i zawrzeć umowę o opiece nad dzieckiem,

b)wskazać w formie pisemnej osoby upoważnione do odbierania dziecka z Przedszkola,

c)zapoznać się ze statutem i regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu i przestrzegać ich,

d)zapewnić dziecku odpowiednie ubranie, stosownie do pory roku, umożliwiające pobyt na świeżym powietrzu,

e)informować Dyrektora Przedszkola o stanie zdrowia dziecka i o chorobach przewlekłych lub zakaźnych dziecka i sposobie ich roznoszenia,

f)nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola,

g)terminowo uiszczać opłaty za Przedszkole,

h)współpracować z Przedszkolem w celu rozwiązywania problemów wychowawczych dziecka,

i)punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko.

4.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

5.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

6.Dziecko przebywające na terenie Przedszkola pozostaje pod opiekę Rodzica do chwili wprowadzenia go do sali i powierzenia nauczycielowi lub pomocy nauczycielskiej oraz od chwili przekazania go pod opiekę Rodzica przez nauczyciela lub pomoc nauczycielską.

IX

Źródła finansowania

1.Źródłami finansowania Przedszkola są m.in.:

a. wpisowe,

b. czesne (opłata Rodziców),

c. dotacja z Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska,

d. darowizny.

2.Wysokość czesnego może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego tylko w szczególnych

przypadkach, gdy przy jego ustalaniu nie można było przewidzieć tych okoliczności.

3.Zmiana wysokości czesnego wymaga zmiany umowy z Rodzicami.

4.Zasady zwalniania z opłat za Przedszkole oraz odliczania stawki żywieniowej ustalane są w regulaminie Przedszkola.

X

Postanowienia końcowe

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3.Regulaminy i inne dokumenty uchwalane w Przedszkolu muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu.

4.Zmiany Statutu Przedszkola dokonywane są w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.Zarząd obowiązany jest dążyć do wypracowania kompromisowych rozwiązań.

6.Statut wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

#

MEGAMOCNI. Wszelkie prawa zastrzeżone

Współpracują z nami:

 • #
 • #
 • #

 • #

 •   #

 • #

 • #

 • #

 • #